مولانا و شعرای معاصر در محفل عرس مولانا 2015

استاد نسیم اسیر: نی نامه

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

فرید شایان: بی همه گان به سرشود بیتو به سر نمیشود

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

فریبا آتش صادق: بام بیا چنین نگر شام بیا چنین نگر

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

مژگان ساغر شفا: شاعر رسواستم

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

تانیا عاکفی: عشق آزادیست

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

هما آذر محتسب زاده: نی نواز، شب و سکوت

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

صالحه محبی: ای همه سرگشتگان مهمان تو

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

مستوره هاشمی: صوفی چرخنده

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

عثمان چتک: سماع

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015