غزل ای به استقبال از شعر مولانا "بی تو به سر نمیشود"

فریبا آتش

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 27.12.2014