همتبار مولانا

اثری از جناب استاد نسیم اسیر

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 21.12.2013