برگۀ عضویت خانۀ مولانا در فرانکفورت

بدین وسیله داوطلبانه عضویت «خانۀ مولانا در فرانکفورت» را می‌پذیرم؛ اساسنامۀ آنرا رعایت میکنم و حق‌العضویت تعیین‌شده را ماهواره می‌پردازم.

(لطفاً بعد از خانه‌پری کامل برگه، با استفاده از کلید پایانی، برگه را توسط چاپ‌گر خود چاپ کرده و به مسئولین خانۀ مولانا بسپارید. خانۀ مولانا از لطف شما سپاس‌گذار است.)