اساسنامۀ خانۀ مولانا

مادۀ نخست:

«خانۀ مولانا» به نام مولانا جلال‌الدین محــمد بلــخی، پس از هشتــصدمین سال تولد وی بنـیاد نهاده مــیـشود.

مادۀ دوم:

مقر این بنیاد در شـهر فرانکفورت است و امکان گشایش و گـسترش آن در دیگر شهر های جمهوری فــدرال آلمان امکـان پذیر است.

مادۀ سوم:

خانۀ مولانا یک بنـیاد غــیر ســیاسی، غـیر وابـســته به احزاب و جریان‌هاست و از هرگونه گرایش‌های تباری، مذهـبی، زبانی و محلی عاری است.

مادۀ چـهــارم:

خانه مولانا، بنــیادی است غــیر انتــفاعـی. این بنــیاد هـــیچ گونه قـصدی برای سرمایه گذاری ندارد.

مادۀ پــنجم:

هـــدف خانۀ مولانا، براه انداخــتن فعالیت های فـــرهنــگی و امــدادی است.

مادۀ شـــشم :

فعالیت های این بنـــیاد چنــین خلاصه میــشود.
1- در عــــرصۀ فــــرهنــگ :
الف‌. تدویر کورســـهای تدریـس زبان برای کودکان و نوجوانان افغــانــســتان مقــیم فــرانکــفورت
ب‌. ایـــجــاد ورکـشاپها ادبــی و عــرفانی
ت‌. برگزاری ســیمیــنارها در مورد شــناخت بزرگان عرفان فرهنگ.
ث‌. برگزاری کنفرانس‌ها برای معــرفی عارفان و متصوفـین بزرگ.
ج. برگزاری کنفرانس‌ها در خصـوص ادبــیــات کلاســیک و ادبــیات معاصــر پارسی دری.
ح‌. برگزاری محــافـل خوانــش مــثنوی مولانا جـــلال‌الـدین مـــحمـــد بلــخــی، شــــرح مثــنوی و گفتــگو در باب اندیـــشه‌های مولانا.
خ‌. برگزاری شبـــهای شــــعر و مـــوســــیقـــی عرفانـــی.
2- در عــــرصۀ یاری های اجتمــاعی:
الف‌. تلاش و جستجو برای دریافتـن مددکارانی که خانواده یا خانواده‌هایی را در افــغانــستان یاری اقــتــصادی رسانــند.
ب‌. این یاری اقتصادی، قبول هزینه مخارج ماهانه خانواده‌یی در افغــانستان خواهد بود
ت‌. این کمک صرف به خانواده‌هایی تعلق خواهد گرفت که زنان بیوه، متــکفــل مخارج اعضای خانواده خـویش باشــند.

مادۀ هـفـــتــم:

ساخــتار خانه مولانا چنــین است
الف‌. شـــورای اجــرایی
ب‌. رییــس
ت‌. مــعاونان
ث‌. دبـــیر فـــرهــنـــگی
ج‌. دبـــیر مالــی
ح‌. دبیر یاری به افغانستان
خ‌. دبیر کانفرانس‌ها و سیمینارها
د‌. اعــضا

مادۀ هـــشــتم:

نحوۀ انـــتخــاب شورا ی اجـــراییه، رییــس، معــاونان و دبــیران توسط طرزالعمــل جداگانه معـــین خواهـــد گشــت.

مادۀ نــــهم:

عضـــویت در خانه مولانا داوطـلــــبانه است و هــر عضــو مکــلف است به پرداخت حق العضویت است.

مادۀ دهـــم:

منابــع پولـــی بنـــیاد از حق‌العضــویت اعضا و یاری نهادهای یاری‌دهـــنده خواهـــد بود.

مادۀ یازدهم:

این بنــــیاد پــس از مجـــوز رســمی مقامات کـــشور آلمـــان، به کــار خویش آغاز خواهد کرد.