خانۀ مولانا از ابتدا تا امروز

هما احمدی

Moghgan Saghar با سلام خدمت مهمان و حاضران گرامی.

چهار سال و شش ماه از گشایش خانۀ مولانا در فرانکفورت می گذرد و در این مدت فرهنگیان مختلف دروازۀ این خانه را کوبیدند و زیر سقف شعر و اندیشه‌ی این شاعر بزرگ احساس آرامش کردند.

اندیشه ایجاد خانه، در سال 2008 در استاکهالم به میان آمد و دلیل ایجاد آن هم در گام نخست این بود که محیط ادبی کوچکی سازمان داده شود تا از یکسو پیوند هواخواهان ادبیات فارسی دری با شعر و عرفان قطع نگردد و از سویی هم با مولانا جلال الدین و اندیشه‌های انسانی او شناخت بیشتری پیدا شود. مولانا نه تنها صاحب این خانه است بلکه سقف و ستون آن هم به شمار می رود. به دنبال گشایش خانه؛ اساسنامه و مرامنامه تدوین گردید و پس از مدتی در دادگاه شهر فرانکفورت به حیث انجمن قانونی ثبت نام گشت.

در مادۀ سوم اساس نامه آمده است که:
«خانۀ مولانا یک بنیادغیر سیاسی، غیر وابسته به احزاب و جریان‌هاست و از هرگونه گرایش‌های تباری، مذهبی، زبانی و محلی عاری است»
آرمان خانه نیز آشنایی به شعر و تفکر مولانا، حفظ فرهنگ فارسی دری و پیوند دهی نسل دورمانده از وطن، به ریشه‌های فرهنگی شان وانمود شده است.

در مادۀ دوم اساسنامه آمده است:
هدف کانون تشویق و حفظ فرهنگ و نحوۀ زندگی افغان‌ها میباشد.
فشردۀ این اهداف چنین است:

خوشبختانه تا اکنون توانسته ایم به برخی از این اهداف نایل آییم و در آینده نیز امیدواری چنان است که آرمان‌های دیگر مان هم بر آورده گردد. خانۀ مولانا از آوان ایجاد خویش در کنار سیمینارهای ماهانه که در آخرین یک شنبه هر ماه دایر می گردد؛ توانسته است که کنفرانس‌های زیرین را نیز دایر کند:

به امید پیروزی آیندۀ خانۀ مولانا.

همتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره منزل و من نوسفرم