سخنرانی ها در محفل عرس مولانا 2015

زبور گلزاد: گشایش عرس مولانا جلال الدین محمد بلخی

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

استاد لطیف ناظمی: پدیده ی مرگ از دیدگاه مولانا

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

دکتر اسلام: مهاجرت وجهه مشترک بین ما، مولانا و شمس

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

سید احمد ضیا نوری: انسان شناسی از منظر قرآن و دیدگاه مولانا

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

مصلح سلجوقی: مولانا و دین باوری

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

شاهین ناژ: مولانا و حکما، پژوهشی فلسفی و عرفانی در مورد مساله ی خداشناسی

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

داکترهما احمدی یحیی: فعالیت های خانۀ مولانا

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015

عثمان چتک: سماع

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 19.12.2015