پیوند فکری مولانا و نیچه در رابطه به فلسفه ی بازگشت جاویدان

شاهین ناژ در محفل عرس مولانا جلال الدین بلخی

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 27.12.2014