استاد ناظمی: خوانشی از داستان طوطی و بازرگان

در بخش نخست و در ادامۀ دروس مثنوی اینبار استاد لطیف ناظمی خوانشی از داستان طوطی و بازرگان ارائه کردند. در سخنرانی ایشان که در بالای این صفحه قابل دریافت است، به نکات زیر اشاره‌ شد: