استاد ناظمی: جشن جهانی نوروز

نوروز 1393، خانۀ مولانا، فرانکفورت