سالگرد خانۀ مولانا در خانۀ مولانا در فرانکفورت

یکشنبه پنجم جون سال روان اعضای خانۀ مولانا در فرانکفورت گرد هم آمدند تا هشتمین سالگرد گشایش خانۀ مولانا در فرانکفورت را بزرگ بدارند.

نخست داکتر هما احمدی مهمانان را خوش آمد گفت و به گونۀ فشرده از کارکردهای خانه گزارش داد. سپس لطیف ناظمی ـ بانی خانه ـ از علت وجودی این خانه سخن زد و اسباب و انگیزه های ایجاد خانه را روشن ساخت. او گفت که ما در اینجا گرد می آییم تا به پیام انسانی مولانا گوش فرا دهیم و از آموزهای والای وی بهره گیریم. ناظمی سپس از نقش انسان در دایرۀ فکری مولانا گفت و ا فزود که مولانا اهل تساهل، تسامح، تفاهم و درک حضور دیگری است. او به مفهوم «نگاه» و «نظر گاه» در شعر مولانا اشاره راند و گفت که مولانا اختلاف مؤمن و گبر و جهود را در نظر گاه انسان می داند نه در نفس ادیان. استاد ناظمی در پایان آرزو برد تا او و اعضای خانه بتوانند پیام راستین مولانا را در یابند و آن را به کار بندند. او بیان کرد که مراد مولانا محبت است و در این زمینه شعرهایی از خداوندگار زمزمه کرد.

در بخش بعدی این چند تن غزلهایی از مولانا و یا از خود و دیگران دکلمه کردند:

بخش پایانی محفل را موسیقی غزل می ساخت که صابر حکیمی غزلهایی را با شور انگیزی تمام خواند. حکیمی را در نواختن رباب آقایان گلزاد و ریاض و در بخش طبله منصور پیکار همراهی کردند.

برنامۀ محفل سالگرد خانۀ مولانا را بانو صالحه محبی با شایستگی اجرا نمود.

محل برگزاری:
SAALBAU Titus-Forum
Walter-Möller-platz 2
60439 Frankfurt am Main