گزارش نشست ماهانۀ خانۀ مولانا

فرانکفورت، 15.05.2016

در آغاز نشست، استاد لطیف ناظمی با باز خوانی بخش دیگری از دیباچۀ دفتر دوم مثنوی، جلسه را آغاز کرد. سپس به معنای واژه های دشوار و مفاهیم عرفانی و کلامی ابیات پرداخت. او با ارتباط به ابیات خوانده شده، مقولۀ اعتزال را به بررسی گرفت و پنج اصل توحید، عدل، وعده و وعید، المنزل بین منزلتین و قول به عقل را در نزد معتزله برشمرد. استاد بیان داشت که مولانا دیدگاه کلامی معتزله را نمی پذیرد و معتزله را اهل حس می داند. استاد با پیوند به بیت های دیگر، نظر مولانا را در باب اصحاب کهف روشن ساخت و افزود که از دیدگاه مولانا، اصحاب کهف را می توان واقعیت نوعیه شمرد.

استاد ناظمی در پایان بحث «تشبیه» و «تنزیه» را توضیح داد و گفت که مولانا خداوند را جامع میان تشبیه و تنزیه می داند و با خواندن بیت‌هایی از داستان موسی و شبان، بر این ادعا حجت آورد. ناظمی به پرسشهایی که با ارتباط با این بخش مثنوی مطرح گردید نیز پاسخ داد.

بخش دوم به بازخوانی غزلهای شمس اختصاص داده شده بود که این کسان چند غزل را بازخواندند: بانو صالحه محبی، استاد اسیر، داکتر اسلام، قاضی صفدری و حسین ریاض.

پس از بازخوانی غزلهای مولانا به شرح و معنای برخی از بیت ها پرداخته شد و سرانجام نشست ماه می با صرف عصریه پایان یافت.

صالحه محبی
دبیر فرهنگی خانۀ مولانا

محل برگزاری:
SAALBAU Titus-Forum
Walter-Möller-platz 2
60439 Frankfurt am Main