گزارش نشست ماه اپریل

این نشست که به تاریخ هفده اپریل در جمع یاران خانۀ مولانا برگزار شد، دارای دو بخش بود.

در بخش نخست استاد لطیف ناظمی به دوازده قالب شعر کلاسیک زبان فارسی، شعر نیمایی و شعر سپید اشاره کرده فرق و چگونگی بعضی قالب ها را بیان کرد.

استاد با خوانش ابیاتی چند از دیباچۀ دفتر دوم که دارای یکصدو یازده بیت است، علت تأخیر در سرودن مثنوی میان دفتر اول و دفتر دوم (از سال ششصد و شصت الی ششصدو شصت و دو) را، علت سکوت حسام الدین چلبی را، و رابطۀ مرید و مراد را به تشریح گرفت.

استاد ناظمی تأکید کرد که سرایش مثنوی به تشویق و پا فشاری حسام الدین چلبی که یکی از یاران و مریدان با وفای مولانا بود صورت گرفت. چون مولانا بعد از صلاح الدین زرکوب اخلاص خاص به ظرفیت و شخصیت حسام الدین چلبی داشت، بدین لحاظ او را برهمگان برگزید و به او ضیاء الدین «نور خدا» لقب داد. استاد اظهار کرد که آنچه در درون مثنوی وجود دارد، مجموعۀ اندیشۀ خرد اسلامی است که روح انسان را صیقل می دهد تا از هوای نفس رهایی یابد و از ناپاکی ها مُنزه گردد.

استاد ناظمی ضمناً در هر بیت، قافیه، ردیف، بیت، مصراع و انواع تجنیس را شرح داد و خاصیت تجنیس را در شعر به عنوان هنر و قدرت یک شاعر برشمرد و آن را در چند بیتی از سروده های مهستی، مولانا، سعدی و حافظ منعکس ساخت.

استاد در اخیر به تفهیم پرش ها پرداخت.

بحث در این نشست پایان نیافت، دنبالۀ آن به نشست ماه می موکول گردید.

در بخش دوم غزل های انتخابی مولانا توسط جناب دکتر مجاز، جناب ریاض، جناب قاضی صفدری و جناب دکتر اسلام باز خوانی شد و استاد به تفسیر آن ها پرداخت. نشست با نوشیدن چای و مکالمه پایان یافت.

صالحه محبی
دبیر فرهنگی خانۀ مولانا

محل برگزاری:
SAALBAU Titus-Forum
Walter-Möller-platz 2
60439 Frankfurt am Main