گزارش نشست خانۀ مولانا

فرانکفورت، 24.01.2016

این نشست حاوی دو بخش بود.

در بخش نخست استاد لطیف ناظمی در جمع یاران خانه مولانا «قسمت دوم بحث حافظ شناسی» را مطرح کرد.

در ادامه استاد با تعریف بوطیقای شعری و شخصیت شعری حافظ، فرق اندیشۀ او را با عارفانی چون سنایی، عطار، ابو سعید ابوالخیر بیان کرد. بعداً با اشاره به ابیاتی برخی از اشعارش، گرایش اعتدالی او به جبر و اختیار، نگاه اجتماعی، اختلاف وی را با زهد و ریای علمای دینی معاصرش توضیح داد. استاد برای معلومات بیشتر مرور گذرا به تاریخ زندگی حافظ داشت و پیرامون حافظ می گسار، رند، ملامتی، مختار، عاشق، مداح، مست ازل، دین گریز، دین مدار، مجبور، مغرور و آزاده، با استناد از غزل هایش، تشریحات مفصل ارائه کرد. استاد تضاد اندیشۀ حافظ را به تصویر کشید و صفاتی چون مداراگری، رازداری و خطا پوشی او را روشن ساخت.

استاد با دریافت از حالات معنوی،عرفان نظری،عشق آسمانی و عشق زمینی حافظ، بدین باور است که:

در بخش دوم استاد ناظمی غزل یکصدو پنجاه وهفت دفتر اول مثنوی «حکایت مری کردن چینیان و رومیان در علم صورتگری» را رو خوانی کرد و دانش رومیان و چینیان را به دو دسته یعنی "دانش حضوری" و "دانش تحقیقی یا علم کسبی" تقسیم کرد. با بیان هر بیت اختلاف چینیان و رومیان را توضیح داد و استعداد چینیان و جریانات درونی رومیان را از دیدگاه مولانا منعکس ساخت.

استاد سبب پیروزی رومیان را بر چینیان دل پاک، بی آلایشی و عشق آن ها پنداشته، اظهار داشت که با آن حس پاک، ارتباط درونی انسان با عالم هستی برقرار می شود و درک واقیعت می کند و به مراحل خود شناسی می رسد آن گاه خود با واقیعت یکی شده در وجود خلاقیت ایجاد می شود. استاد تاکید کرد که انسان با علم کسبی و تحقیقی بدون حس غیبی نمی تواند به درک "واقیعت" جهان هستی برسد.

استاد ناظمی در اخیر به پاسخ پرسشها پرداخت.

به تعقیب آن محترم آقای ریاض، بانو شکیبا عبادی و صالحه محبی غزل های از مولانا را دکلمه کردند. نشست با نوشیدن چای در یک فضای روحانی پایان یافت.

صالحه محبی
دبیر فرهنگی خانۀ مولانا

محل برگزاری:
SAALBAU Titus-Forum
Walter-Möller-platz 2
60439 Frankfurt am Main