گزارش نشست ماه سپتمبر خانۀ مولانا

فرانکفورت، 20.09.2015

در بخش نخست استاد لطیف ناظمی در جمع یاران و شیفتگان مولانا، مطابق دستور اساسنامه که ذکر احوال و آثار عارفان را وصیت می کرد، به شناسایی حافظ پرداخت. استاد به این پرسش پاسخ داد که آیا حافظ عارف بود آن هم عارفی کامل یا تنها جلوه هایی از عرفان در برخی از شعرهایش نمودار است و بس؟ استاد به رندی بودن حافظ و ملامتی بودن وی اشاره راند، هرچند که از گروه ملامتیان نشمردش و تنها پاره یی از ویژگی های ملامتیان را در او نشان داد.

استاد ناظمی سپس به مقوله‌ی مدح در شعر حافظ اشاره کرد و با آن که ستایش های فروان وی را در باب شاهان و حکمرانان از شعرش گواه آورد، ولی حافظ را از شمار آن دسته از مداحان ندانست که ستایشگری را پیشه ی خود ساخته بودند و پس از دست به صله به هجو شاهان می پرداختند.

بحث حافظ شناسی در آن روز تا دیر وقت پایان نپذیرفت و دنباله ی آن به ماه اکتوبر موکول گردید.

در پایان بزم عشق مولانا، این تن چند از مشتاقانش به بازخوانی غزل های پر شور وی پرداختند: استاد نسیم اسیر، دکتور سیمین مجاز، بانو شکیبا عبادی، دکتر کمال اسلام، قاضی عبدالکریم صفدری، جناب ریاض و نگارندۀ این سطور.

این محفل عاشقانه ساعت 8 شام پایان یافت.

صالحه محبی
دبیر فرهنگی خانۀ مولانا

محل برگزاری:
SAALBAU Titus-Forum
Walter-Möller-platz 2
60439 Frankfurt am Main