گزارش سیمینار ماهانۀ خانۀ مولانا

فرانکفورت، 27.08.2015

در این نشست استاد ناظمی در حلقۀ همدلان مولانای بلخی صحبت خود را با مدد از حکایت "کر و دیدار رنجور" به دو بخش قسمت کرد.

در بخش نخست با خوانش ابیات دفتر اول مثنوی تأکید ویژه بر آثار تمثیلی مولانا و انواع آن داشت و فرآیند های ذهنی، تربیتی و تجربی یکعده بزرگان دین و علمای اخلاق را تذکر داد. برای معلومات بیشتر با گواهمندی به آیات قرآن وارد داستان های ابراهیم، نوح، موسی و سیمرغ شد.

استاد، مبنای این داستان ها را اصول شناسایی رفتار و کردار انسان و هدایت انسان ها در اجتماع عنوان نمود. کاستی های روانی انسان را، و روپوش کردن کاستی های جسمانی با شگردهای روانی را برخاسته از ناتوانی روانی انسان شمرد. او "گمان" و بی بها بودن آن را در مقام حقیقت به شرح گرفت.

در بخش دوم استاد ناظمی برای بیان منظور مولانا از این داستان های اخلاقی ومفاهیم آن، در باب تمثیل، استقراء و قیاس سخن زد و پیوند دو حکایت مولانا را با قیاس مع الفارق برشمرد.

استاد در اخیر صحبت خود با نتیجه گیری از این داستان ها نظر یکعده عرفا را با خود برداشتی خویش در رابطه با روش خود فریبی و خویشتن بینی انعکاس داده به پاسخ پرسش ها پرداخت.

در انتهای نشست طبق برنامۀ همیشگی مشتاقان شعر مولانا آقای دکتر اسلام، خانم شکیبا عبادی و خانم صالحه محبی غزل های مولانا را بازخوانی کردند.

نشست در یک فضای روحانی با نوشیدن چای و گفت و گو پایان یافت.

صالحه محبی
دبیر فرهنگی خانۀ مولانا

محل برگزاری:
SAALBAU Titus-Forum
Walter-Möller-platz 2
60439 Frankfurt am Main