گزارش سیمینار ماهانه ی خانه ی مولانا در فرانکفورت

( اپریل 2015)

سیمینار به روال معمول با سخنان استاد لطیف ناظمی آغاز گردید. او نخست داستان نوح را از مثنوی معنوی روخوانی کرد و منابع این داستان را برشمرد؛ پس از آن به تأویل آن پرداخت و صور خیال داستان را شرح داد. سپس حکایت نمادین «نشاندن پادشاه صوفیان را پیش روی خویش..» را برخواند و فراتر از معنای صوری آن، نمادهای آن ر ا شرح داد.

استاد ناظمی با پیوند به این دو بخش و صور خیال نهفته در آن دو، به توضیح آرایه ها (جناس، التفات و نماد) در شعر فارسی پرداخت.

در بخش دوم استاد نسیم اسیر، بانو صالحه محبی و آقایان شاهین ناژ و حسین ریاض غزلهایی را از مولانا بازخوانی کردند.

محل برگزاری:
SAALBAU Titus-Forum
Walter-Möller-platz 2
60439 Frankfurt am Main