گشایش عرس مولانا

داکتر هما احمدی

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 27.12.2014