گزارشی از نشست پنجم ماه سپتمبر سال 2014

بخش اول

در نشست این ماه استاد لطیف ناظمی در باب مولانا پژوهی صحبتی گسترده داشت. استاد سخنان خود را به این گونه بخش‌بندی نموده بودند:
  1. زندگی‌نویسان مولانا از آغاز تا امروز در ترکیه، ایران، افغانستان، هند و مغرب زمین
  2. شارحان و نقدنویسان مثنوی و کلیات شمس در ترکیه، خراسان و فرارود، هند، حوزۀ زبان عربی و در باختر زمین.
  3. فشرده سازان مثنوی از گذشته تا امروز.

بخش دوم

این بخش طبق معمول به دکلمۀ غزلهای مولانا اختصاص داشت و جمعی از اعضای فعال این خانه چون استاد نسیم اسیر، بانو هما احمدی، بانو شکیبا عبادی، زبور گلزاد و شاهین ناژ غزلهایی از مولانا را بازخوانی کردند.

این بزم انس حوالی ساعت هشت شب پایان یافت.

محل برگزاری:
SAALBAU Titus-Forum
Walter-Möller-platz 2
60439 Frankfurt am Main