گزارش نشست ماه اپریل 2014 خانه ی مولانا

در بخش نخست و در ادامۀ دروس مثنوی اینبار استاد لطیف ناظمی خوانشی از داستان طوطی و بازرگان ارائه کردند. در سخنرانی ایشان که از لینک آتی قابل دریافت است، به نکات زیر اشاره‌ شد:

در بخش دوم بعد از اینکه به پاره‌ای از امور اجرایی خانه پرداخته شد، جناب زبور گلزاد غزلی را از دیوان کبیر به خوانش گرفتند.

نشست با صرف چای به پایان رسید.

رضوان محبی

دبیر فرهنگی خانۀ مولانا