گزارش نشست ماه فبروری سال 2014 در خانه ی مولانا

نشست ماهانه ی خانه ی مولانا روز یک شنبه 26 ماه فبروری با صحبت استاد لطیف ناظمی آغاز گردید.

او نخست بخشی از«اضافت کردن آدم علیه السلام آن زلت را به خویشتن که ربنا ظلمنا» را روخوانی کرد و سپس خوانشی از این داستان را به جمع غفیری از اعضای خانه تقدیم داشت. وی سپس به گونه‌ی گسترده از رموز و کنایات عارفان گفت و نمونه هایی از خمریات و دانشواژه های مربوط به خرابات را که به معنای مجازی در ادبیات عرفانی کاربرد دارند؛ برشمرد و شعرهایی با پیوند با این رمزها از مولانا و دیگران برخواند.

سپس استاد اسیر یکی از شعر هایش را خواند و بانو صالحه محبی، زبور گلزاد و شاهین ناژ غزلهایی از مولانای بلخ را دکلمه کردند.

نشست حوالی ساعت هشت شام پایان یافت.

  • خانۀ مولانا، نشست فبروری 2014، 1
  • خانۀ مولانا، نشست فبروری 2014، 2
  • خانۀ مولانا، نشست فبروری 2014، 3
  • خانۀ مولانا، نشست فبروری 2014، 4