گزارش نشست ماه جنوری سال 2014 خانه ی مولانا

در نشستی که به تاریخ 26 جنوری سال جاری در خانۀ مولانا برگزار گردید، تعداد زیادی از اعضا و دوستداران خانۀ مولانا حضور بهم رسانیده بودند. بخش نخست برنامه با سخنرانی جناب استاد ناظمی و بازخوانی «تفسیر رجعت از جهاد اصغر تا جهاد اکبر»، بازخوانی داستان «آمدن رسول روم..» و صحبتی در باب مستحسنات عرفا و جستجوی این مستحسنات در شعر مولانا آغاز گردید که مورد دلچسپی همۀ اشتراک کنندگان قرار گرفت.

او نخست بخشی از«اضافت کردن آدم علیه السلام آن زلت را به خویشتن که ربنا ظلمنا» را روخوانی کرد و سپس خوانشی از این داستان را به جمع غفیری از اعضای خانه تقدیم داشت. وی سپس به گونه‌ی گسترده از رموز و کنایات عارفان گفت و نمونه هایی از خمریات و دانشواژه های مربوط به خرابات را که به معنای مجازی در ادبیات عرفانی کاربرد دارند؛ برشمرد و شعرهایی با پیوند با این رمزها از مولانا و دیگران برخواند.

بخش دوم برنامه با شعرخوانی شاعران و دکلماتوران خانۀ مولانا، جناب استاد اسیر، بانو صالحه محبی، بانو شهلا کریم و شاهین ناژ آغاز و پایان یافت.

بخش سوم برنامۀ این نشست با نقد و ارزیابی عرس مولانا توسط اعضا و هیئت مدیریۀ خانۀ مولانا و صرف چای پایان یافت.

  • خانۀ مولانا، نشست جنوری 2014، 1
  • خانۀ مولانا، نشست جنوری 2014، 2
  • خانۀ مولانا، نشست جنوری 2014، 3
  • خانۀ مولانا، نشست جنوری 2014، 4
  • خانۀ مولانا، نشست جنوری 2014، 5