گشایش عرس مولانا

داکتر هما احمدی

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 21.12.2013