عکس های از محفل عرس مولانا

فرانکفورت، 21.12.2013

 • استاد لطیف ناظمی
 • هما احمدی
 • مصلح سلجوقی
 • ضیا نوری
 • ضیا نوری
 • شاهین ناژ
 • مستوره هاشمی
 • نسیم اسیر
 • جبار توکل
 • شبگیر پولادیان
 • صالحه محبی
 • رقص سما کاتیک
 • رقص سما کاتیک
 • رقص سما کاتیک
 • رقص سما کاتیک
 • شریف غزل
 • شریف غزل
 • زبور گلزاد
 • مهمانان عرس
 • مهمانان عرس