گزارش نشست ماهانه 01.09.2013

در نشست اعضا و کارکنان خانۀ مولانا که به تاریخ اول ماه سپتمبر سال جاری در ساختمان تیتوس ـ فوروم در شهر فرانکفورت برگزار گردید، تعداد زیادی از اعضای خانۀ مولانا حضور بهم رسانیده بودند.

بخش نخست برنامه با سخنان جناب استاد ناظمی آغاز یافت.

جناب استاد ناظمی در آغاز از داستان «پادشاه جهودان» در مثنوی مولانا که در نشست گذشته در مورد آن بحث صورت گرفته بود، دوباره سخن گفت و پس از آن ابیاتی از داستان «نخجیران» را که مولانا درآن مسئلۀ «جبر و توکل» را بازتاب داده است، به اشتراک کنندگان این بزم عشق و عرفان شرح نمود. جناب استاد ناظمی فرمود که عدۀ از پژوهشگران مولانا را صرف از روی همین داستان «پادشاه جهودان» باورمند به جبر دانسته اند. زیر مولانا، با آنکه او هیچ علتی را بدون معلول آن تصور کرده نمیتواند ولی او در همین داستان خداوند را معلول همه علت‌ها میداند، برخلاف اهل اعتزال که آنها انسان را دارای ارادۀ آزاد خودش میدانند.

همچنان جناب استاد ناظمی در پایان سخنرانی اش به پرسش‌های اشتراک کنندگان پاسخ گفت.

بخش دوم برنامه با صرف عصریه و دکلمۀ اشعار مولانا توسط محترمه بانو صالحه محبی و شاهین ناژ پایان یافت.

خانۀ مولانا از همه همکاران و اشتراک کنندگانی که در جهت برگزاری این بزم سهم خویش را ادا نموده اند، سپاسگزاری مینماید.

با درود و سپاس
شاهین ناژ
دبیر موقت فرهنگی خانۀ مولانا