گزارش نشست ماهانه 11.08.2013

سیمینار ماهانۀ خانۀ مولانا ،در یازدهم ماه اگست، در سالون «زال باو» فرانکفورت در حضور جمعی از اعضای خانه و مشتاقان مولانا دایر گردید.

نخست بحث‌هایی در خصوص مسایل اداری خانه صورت پذیرفت و سپس زبور گلزاد معاون خانه در مورد دبیر فرهنگی مؤقت تا گزینش دبیر دایمی، صحبت توضیحی ارائه کرد.

جناب استاد لطیف ناظمی بخشی از داستان «داستان آن جهود دیگر که نصرانیان را می کشت» را برخواند و به تفسیر این داستان پرداخت. سپس استاد نسیم اسیر، بانو صالحه محبی، بانو شهلا کریم، و جناب شاهین ناژ، چند غزل شور انگیز از خداوندگار بلخ را دکلمه کردند.

نشست ساعت 8 شب پس از نوشیدن چای پایان یافت.