عکس های از نشست ماهانه 11.08.2013

  • استاد لطیف ناظمی
  • استاد لطیف ناظمی و استاد نسیم اسیر
  • استاد لطیف ناظمی
  • ی نشست ماهانه 11.08.201
  • ی نشست ماهانه 11.08.201
  • ی نشست ماهانه 11.08.201